نکتار گازدار سیب

حاوی حداقل ۵۰% آبمیوه ، حجم ۳۳۰ میلی لیتر

نوشیدنی گازدار لیموناد

حاوی حداقل ۱۵% آبمیوه ، حجم ۳۳۰ میلی لیتر

نوشیدنی گازدار موهیتو

حاوی حداقل ۱۵% آبمیوه ، حجم ۳۳۰ میلی لیتر

نوشیدنی گازدار مخلوط میوه های استوایی

حاوی حداقل ۲۵% آبمیوه ، حجم ۳۳۰ میلی لیتر

نوشیدنی گازدار مخلوط انگور قرمز و سفید

حاوی حداقل ۲۵% آبمیوه ، حجم ۳۳۰ میلی لیتر

نوشیدنی گازدار پرتقال

حاوی حداقل ۲۵% آبمیوه ، حجم ۳۳۰ میلی لیتر

نوشیدنی بدون گاز هلو

حاوی حداقل ۲۵% آبمیوه ، حجم ۲۰۰ میلی لیتر

نوشیدنی بدون گاز پرتقال

حاوی حداقل ۲۵% آبمیوه ، حجم ۲۰۰ میلی لیتر

نکتار بدون گاز سیب

حاوی حداقل ۵۰% آبمیوه ، حجم ۲۰۰ میلی لیتر

نوشیدنی بدون گاز آناناس

حاوی حداقل ۲۵% آبمیوه ، حجم ۲۰۰میلی لیتر

نوشیدنی بدون گاز مخلوط هفت میوه

حاوی حداقل ۲۵% آبمیوه ، حجم ۲۰۰ میلی لیتر