شرکت زرین جم مارینا

تهران کیلومتر ۸ جاده مخصوص بلوار دکتر عبیدی پلاک ۷۶

info@stinadrink.com

+۹۸(۲۱)۴۹۷۷۲۰۰۰

+۹۸(۲۱)۴۴۵۰۱۹۹۹